مینارین قنادی شیرین شده منجمد پاکدانان

پاکدانان

 مینارین قنادی شیرین شده منجمد پاکدانان

چربی % 27

کم شیرین

بسته بندی 5 کیلویی سه لایه نایلونی

جعبه های 10 کیلویی