مینارین قنادی شیرین شده منجمد حاوی چربی شیر

داتیس

مینارین قنادی شیرین شده منجمد حاوی چربی شیر

مخلوط چربی حیوانی و چربی گیاهی

 27 % چربی
کم شیرین

بسته بندی 5 کیلویی سه لایه نایلونی

جعبه های 15 کیلویی