خامه قنادی شیرین شده منجمد

هامرز

مینارین قنادی شیرین شده منجمد

 27%  چربی

کم شیرین

بسته بندی 5 کیلویی سه لایه نایلونی

جعبه های 10 کیلویی