خامه پولکی

خامه پولکی

جهت مصرف در انواع بستنی ها

بسته بندی 4 کیلو گرمی