خامه قنادی شیرین شده منجمد

رز

خامه قنادی شیرین شده منجمد

چربی  % 27

کم شیرین

بسته بندی 5 کیلویی سه لایه نایلونی

جعبه های 15 کیلویی